Over Jan Henk Hamoen

Op 14 januari 1950 ben ik geboren te Woerden. In 1968 behaalde ik mijn diploma HBS-B aan het Christelijk Lyceum in Gouda. Daarna ging ik studeren in Utrecht aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht : hoofdvakken wiskunde en natuurkunde met bijvak sterrenkunde. In 1971 behaalde ik daarin het kandidaatsexamen. Vanuit die achtergrond ben ik 3 jaar lang als docent wiskunde verbonden geweest aan de Spinoza mavo-school in Utrecht.

Inmiddels was ik al gestart met het colloquium Grieks en Latijn, omdat ik had besloten om theologie te gaan studeren. Vanuit mijn actieve rol in de Hervormde Gemeente te Woerden was die wens ontstaan. Nadat ik in 1973 was geslaagd en daarmee toegang had gekregen tot de theologische faculteit, deed ik in 1978 mijn kerkelijk examen. In die periode was ik tevens enkele jaren bestuurslid van het theologisch dispuut “Excelsior Deo Iuvante”, waarvan één jaar als preses. Na mijn kerkelijk examen ging ik door met mijn doctoraal examen, dat ik in 1986 aflegde (de laatste fase daarvan rondde ik af, terwijl ik al werkzaam was als gemeente predikant). Als onderdeel daarvan volgde ik de Pastoraal Psychologische Leergang en in het kader daarvan liep ik een half jaar stage bij ds. Spelberg in het ziekenhuis ‘Ouderijn’ te Utrecht.

Op 10 aug. 1980 werd ik bevestigd als predikant van de Herv. Gemeenten te Garijp en Oudega (Sm), waar ik werkte tot 1987. Toen werd het werkterrein verlegd naar de Hervormde Gemeente in Leeuwarden-Huizum (de wijk rondom de Kurioskerk) en vanaf 1992 in de Hervormde Gemeente te Drachten (de wijk rondom de Grote Kerk). In 2001 vertrok ik naar Joure, om predikant te worden binnen de Hervormde Gemeente in Joure, die in 2008 samenging met de Gereformeerde Kerk; sindsdien de Protestantse Gemeente te Joure.

Op 15 november 2010 ben ik aan de PThU gepromoveerd (promotor prof. dr. Marcel Barnard) op een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906-1975). August Henkels was een bevlogen en eigenzinnig theoloog, die zich met grote vasthoudendheid betrokken voelde bij het lot van de Joodse gemeenschap. Hij had vele vrienden onder schrijvers en beeldende kunstenaars, waaronder Simon Vestdijk, Bertus Aafjes, Martinus Nijhoff en Hendrik Nicolaas Werkman. In de Tweede Wereldoorlog richtte hij uitgeverij De Blauwe Schuit op om via vele kleine uitgaven geestverwanten te bemoedigen. Deze uitgaven werden gedrukt door de Groninger drukker H.N. Werkman. Hun samenwerking leidde tot de publicatie van de Chassidische Legenden, druksels waarmee Werkman wereldberoemd werd en die door Henkels werden geïnitieerd en waar hij het commentaar bij schreef. Henkels leerde de schrijver Simon Vestdijk kennen tijdens hun gijzeling door de nazi’s in Sint Michielsgestel. Zij raakten daar bevriend en disputeerden in de vorm van balladen en sonnetten over het geloof. De werkzaamheden van August Henkels waren daarmee een bijzonder voorbeeld van de ontmoeting van kerk, religie en cultuur. In mijn proefschrift ga ik uitgebreid in op de relaties van Henkels met zowel Werkman als Vestdijk. Het verscheen bij uitgeverij Skandalon onder de titel : ‘Het schip der zotten’.

In de afgelopen jaren ben ik op diverse gebieden ook bovenplaatselijk actief (geweest). Vijf jaar lang was ik preses van de classis Leeuwarden, na eerst enkele jaren preses te zijn geweest van de ring Drachten. Na mijn komst in Drachten ben ik weer 6 jaar preses geweest van de ring Drachten.

Tien jaar lang ben ik tevens lid geweest van het Hervormd Rome Beraad (dit Rome-Beraad was een adviesorgaan van de Hervormde Synode; na een fusie met de Gereformeerde tegenhanger werd de nieuwe naam : SoW-commissie Oecumene); inmiddels is dit adviesorgaan opgeheven. Vanuit die positie heb ik actief meegedaan aan de oecumenische kontakten en de bezinning daarop in de landelijke kerk. Tevens ben ik tot op heden voorzitter van de Provinciale Commissie Kerk-en-Israël in Friesland.

Verder houd ik mij (al dan niet binnen het verband van de gemeente) bezig met :

 • Het organiseren van gemeentereizen naar het Midden-Oosten (Israël/Jordanië)
 • Het geven van lezingen en het organiseren van kerkdiensten rondom thema’s die betrekking hebben op religie en kunst. Mijn specifieke belangstelling gaat daarbij uit naar H.N. Werkman en zijn verbeelding van de chassidische verhalen; Marc Chagall (gebrandschilderde ramen, verbeelding van de verhalen uit het Oude Testament, de kruisigingen) en Charlotte Salomon.
 • Er liggen inmiddels weer opdrachten voor nieuwe lezingen op mijn bureau:
  • Werkman (Kerk in Oosthem, 4 feb. om 15.30 uur)
  • Charlotte Salomon (Oerdracht in Joure, 13 feb. om 20.00 uur)
  • Apocalypse (De Buorskip in Beetsterzwaag, 14 mrt. en 4 apr. om 10.00 uur)
  • Marc Chagall (Heerenveen, Passage 19 mrt. om 20.00 uur )
  • Ontwikkeling in Religie & kunst (Epe, 22 mrt. om 20.00 uur, )

Naast deze werkzaamheden ben ik tevens docent kerkgeschiedenis aan de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden; een driejarige cursus in Sneek. Ik ben daar ook cursusleider. Het vak kerkgeschiedenis behandel ik naar aanleiding van de ontwikkeling van de (kerkelijke) kunst. Vanuit de gedachte: “Laat mij uw kunst zien en ik zal u vertellen hoe u gelooft”. Dat levert ieder jaar weer boeiende ontdekkingen op, langs de kunst uit de catacomben, de ontdekking van het kruis-beeld, het byzantijnse rijk, Giotto en de middeleeuwse kathedralen en zo (via een lange weg) naar de moderne kunst van o.a. Arnulf Rainer (1929). Gegevens zijn uitgebreider te lezen op www. tvg-sneek.nl.

Verder ben ik bestuurslid van de Stichting Nijkleaster in Jorwert, één van de pioniersplekken van de landelijke Protestantse Kerk. Via de drieslag ‘stilte, verbinding, bezinning’ proberen we op een andere manier kerk te zijn. Via ontmoeting, kleasterkuiers, en meditatieve momenten in de prachtige Radboudkerk van Jorwert. Verbonden met de Friese taal en cultuur en midden op het Friese platteland. Het is een plek, die door steeds meer mensen wordt ontdekt als plaats van bezinning en om op adem te komen. Ik ervaar het als zeer zinvol om met deze enthousiaste en inspirerende groep mensen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk-zijn in een Friese context. Uitgebreidere gegevens zijn te vinden op www.nijkleaster.nl.

Ook ben ik lid van de Commissie van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Drachten.  Sinds 2014 ben ik ook bestuurslid van de Stichting Klaas Koopmans; een stichting die tot doel heeft het werk van de Friese kunstenaar Klaas Koopmans (1920 – 2006) nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Zie ook de website www.galeriekoopmans.nl/klaaskoopmans voor een uitgebreidere levensbeschrijving.